Årsmöte

Härmed är ni kallade till årsmöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör. Årsmötet äger rum söndagen den 15 mars direkt efter högmässan i fikarummet på domkyrkomusiken (ca 12.30). Årsmöteshandlingarna (dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och valberedningens förslag till styrelse och valberedning) finns tillhands i nedan länkar.
Utöver detta avser vi att på årsmötet att besluta om vissa ändringar av föreningens stadgar enligt bifogat förslag (ändringar markerade med rosa text). Anledningen till de föreslagna ändringarna beskrivs nedan:

  1. Föreningen har under ett antal år inte haft någon revisor som utfört specifik revision av föreningens ekonomiska redovisning, eftersom denna hanteras genom pastoratet. Revision sker därför av pastoratets redovisning, där föreningen ingår, och någon separat revisionsberättelse utfärdas därför inte för föreningen.
    Med anledning av detta föreslår styrelsen därför att alla referenser i stadgarna till revisor, revisorssuppleant och revisionsberättelse stryks. Detta berör följande paragrafer:
    §5 (Mom. 5b och Mom. 7) , §6 (Mom. 1), §8c (Mom. 3), §11

  2. I stadgarna benämns ett Stödutskott med samordnare som numera går under benämningen Stödföräldrar. Styrelsen föreslår därför att revidera följande paragrafer i enlighet med detta: §7 (Mom. 3 och Mom. 9), §8b

  3. Föreningens firma får i nuläget endast tecknas av ordförande. För att underlätta styrelsens arbete föreslås därför att lägga till föreningens kassör som firmatecknare. Detta berör §9.

OBS! Enligt §12 i stadgarna krävs beslut med 9/10 majoritet att ändra §11, medan ändring av övriga paragrafer endast kräver 2/3 majoritet. .  

Ni hitta information om föreningen inklusive protokoll från styrelsemöten och årsmöten:  https://www.udg.se/styrelsen/


Varje år beslutar årsmötet om en frivillig årsavgift som används till att körens löpande verksamhet, och då framför allt till den mat som bjuds på till körsångarna i samband med repetitioner och konserter. Vid förra årsmötet beslutades om en avgift på 200 kr per korist/år.


Om ni har missat, men vill bidra till verksamheten med den frivilliga avgiften, så är ni välkomna att betala in summan till bg. 681-0410 eller Swish 123 081 5308 . Märk inbetalningen med ”stödavgift UDG”, annars är det risk att pengarna aldrig kommer fram till föreningen.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik Bjarnegård
Ordförande i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör​

Dagordning

Valberedningens Förslag | Förslag på ändringar av stadgar för föreningen

Verksamhetsberättelse | Ekonomisk Berättelse

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar